Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza a Horváth Csaba egyéni vállalkozó (székhelye: 2120 Dunakeszi, Varsói utca 5., adószáma: 66731018-1-33, továbbiakban: „Csemeteportál”) által üzemeltetett www.csemeteportal.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) által nyújtott szolgáltatások felhasználásának, igénybevételének a feltételeit.

Az ÁSZF tekintetében partnernek (továbbiakban: a „Partner”) minősül minden olyan nagykorú természetes személy, gazdálkodó szervezet, vagy egyéb jogi személy, szervezet, aki, vagy amely a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

1. A szolgáltatás alapvető jellemzői

1.1. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás tárgya a szerződött Partner által nyújtott szolgáltatás hirdetése, a szolgáltatás megismertetése, a szolgáltatás jellemzőiről való tájékoztatás megjelenítése céljából megjelenési felület biztosítása a Partner számára. A Csemeteportál lehetővé teszi továbbá a Weboldalnak további portálokon, közösségi média oldalakon való megjelenítése körében, hogy ezen keresztül a Partner szolgáltatása is megismerhető legyen.

1.2. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás kizárólag a Partner által nyújtott kisgyermekek foglalkoztatásával, fejlesztésével, szórakoztatásával összefüggő szolgáltatásokról való tájékoztatás megjelenítésére szolgál. Egyéb szolgáltatások megjelenítésére, hirdetésére a Weboldal nem használható.

1.3. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás nem használható különösen olyan reklámra, illetve olyan közlés megjelenítésére, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás nem használható különösen olyan reklámra, illetve olyan közlés megjelenítésére, amely pornográf jellegű, illetve amely szexuális szolgáltatást tartalmaz.

1.4. A Weboldalon a Partner által megjeleníteni kért tartalom nem sértheti harmadik személyek jogait és jogos érdekeit, így különösen nem járhat a személyiségi jogok, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértésével, és harmadik személynek nem állhat fenn olyan joga, amely a hirdetés megjelenését akadályozza vagy korlátozza.

1.5. A Weboldalon megjelenített hirdetések, azok tartalma nem ütközhet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseibe.

1.6. A Partner felelős azért, hogy a Weboldalon nyújtott szolgáltatás keretében általa megjeleníteni kért tartalom megfeleljen az 1.3.-1.5. pontokban foglaltaknak. Amennyiben e feltételek Partner általi megsértése miatt a Csemeteportált kár éri, a Partner köteles a kárt megtéríteni.

1.7. A Csemeteportál jogosult a hirdetés Weboldalon való megjelenítését felfüggeszteni, ha annak tartalma nem felel meg a jelen ÁSZF, illetve a vonatkozó jogszabályok vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseinek. A Csemeteportál a felfüggesztésről és annak okáról a Partnert köteles tájékoztatni. A felfüggesztés mindaddig fenntartható, amíg annak oka elhárításra nem kerül.

 

2. Rendelkezésre állás

2.1. A Csemeteportál a Weboldalon nyújtott szolgáltatás rendelkezésre állását naptári évenként 99%-os mértékben köteles biztosítani.

2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl a Csemeteportál jogosult havonta legfeljebb összesen 8 óra időtartamra karbantartási célból szüneteltetni a Weboldal és a szolgáltatás elérhetőségét. A Csemeteportál az előre tervezett karbantartás időpontjáról és várható időtartamáról köteles a Partnert legalább 24 órával megelőzően tájékoztatni. A karbantartást a Csemeteportál lehetőség szerint olyan időszakban köteles elvégezni, amikor a Weboldal működését és forgalmát kevésbé zavarja.

2.3. Amennyiben a Csemeteportál a rendelkezésre állási kötelezettségét, illetve a karbantartási időre vonatkozó kötelezettségét megszegi, a Partner erre vonatkozó igénye esetén köteles a szolgáltatás díjából a kiesett időtartamra eső részt a Partnernek visszatéríteni. Kiesett időtartamnak az az időtartam számít, amely a szolgáltatásnak az 2.1. és 2.2. pont szerint megengedett szünetelési idején felül merül fel. A Csemeteportál a visszatérítendő összeget jogosult a Partner által fizetendő díjjal szemben beszámítani, akként, hogy a Partner részére kiállítandó következő számlán az összeget a díjból levonja.

2.4. Amennyiben a Csemeteportál Weboldalon nyújtott szolgáltatása a Partner számára ingyenes, bármikor jogosult a Weboldal működését karbantartás miatt, vagy bármely okból időszakosan korlátozni vagy szüneteltetni, anélkül, hogy a Partner ezzel kapcsolatban bármely követelést támaszthatna.

3. A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

3.1. A Weboldalon nyújtott megjelenés igénybevételének előfeltétele a Csemeteportál és a Partner között létrejött Egyedi Szerződés megkötése, valamint a Partner Regisztrációs Adatlap kitöltése. A Partner ezen Regisztrációs Adatlapon köteles megadni a kitöltendőként megjelölt adatokat, így különösen a nevét/cégnevét, a lakóhelyének/székhelyének címét, postacímét, az adószámát, a kapcsolattartó személy adatait, a szolgáltatási területet és a szolgáltatás leírását, továbbá legfeljebb 6 db feltöltendő képet. A Partner emellett további adatokat is jogosult megadni. Amennyiben a Partner hiányos vagy téves adatokat ad meg, a szolgáltatásáról nem ad leírást vagy téves, hiányos leírást ad, a Csemeteportál ezért felelősséggel nem tartozik.

3.2. A regisztrációhoz szükséges adatokat, információkat, fotókat, kitöltött Partner Regisztrációs Adatlapot a Partner küldi meg Csemeteportál részére elektronikus levél (e-mail) formájában. Partner köteles a Weboldalon közzétett intézményével, szolgáltatásával kapcsolatos információkat, adatokat naprakészen tartani, az azokban bekövetkező változásokat Csemeteportál felé jelezni.

3.3. A Csemeteportál és a Partner között létrejött Egyedi Szerződés kitöltése, aláírása történhet személyes találkozás keretein belül, vagy postai úton.

3.4. Partner megkeresés esetén, a Csemeteportál jogosult arra, hogy a regisztráció elfogadását megelőzően megvizsgálja a Partner által beküldött adatok és egyéb tartalom a feltételeknek való megfelelőségét és egyéb jellemzőit. Amennyiben a Csemeteportál úgy ítéli meg, vagy tudomására jut, hogy a Partner bármely szolgáltatás végzéséhez szükséges valamennyi hatósági és egyéb engedéllyel nem rendelkezik vagy a valamennyi hatályos törvényi előírásnak nem felel meg, úgy jogosult a regisztrációt elutasítani.

 

4. A hirdetés tartalma

4.1. A Weboldalon a Partner által megjeleníteni kívánt szolgáltatással összefüggő tartalmat a Partner köteles megadni. A megadott tartalmat a Csemeteportál nem köteles, de jogosult megismerni és ellenőrizni.

4.2. A Csemeteportál abban a kategóriában köteles a Partner által megjeleníteni kívánt szolgáltatását elhelyezni, amelyik a legjobban leírja a szolgáltatást. Több szolgáltatás végzése esetén a Csemeteportál jogosult a Partner szolgáltatását több kategóriában is megjeleníteni.

4.3. A Partner a hirdetéséhez legfeljebb 6 db különböző képet jeleníthet meg. Csak olyan kép jeleníthető meg, amely a Partner által kínált szolgáltatásra vonatkozik. Nem használható és nem jeleníthető meg különösen olyan kép, amely szerzői jogot, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot sért.

4.4. A Partner által a Weboldalon hirdetett szolgáltatás kapcsán a Weboldal látogatói felkereshetik a Partner Facebook profilját, Instagram profilját, Twitter profilját, Pinterest oldalát, YouTube oldalát, blogját, saját weboldalát, valamint felvehetik vele a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, illetve értékelhetik, hozzászólhatnak szolgáltatásához.

4.5. A Csemeteportál a Weboldalon hirdetett szolgáltatásokkal kapcsolatban a Weboldalra, vagy a kapcsolódó Csemeteportál Facebook közösségi oldalára érkező hozzászólásokat és értékeléseket jogosult moderálni. A hozzászólások és értékelések lehetősége a Partner által nem kapcsolható ki, és a hozzászólások, értékelések törlésére, moderálására kizárólag a Csemeteportál jogosult.

4.6. A Partner nem jogosult a Weboldalon és a Csemeteportál Facebook oldalán a szolgáltatásával kapcsolatban harmadik személy nevében kedvező, a szolgáltatását jó színben feltüntető hozzászólást, értékelést elhelyezni, továbbá nem jogosult arra, hogy a más Partner szolgáltatásával kapcsolatban valótlan tartalmú hozzászólást, értékelést helyezzen el.

4.7. A Partner bármikor kérheti a regisztráció során létrehozott adatlapjának megváltoztatását, beleértve a megjelenített szolgáltatással összefüggésben tájékoztató és hirdetési szöveg és egyéb tartalom (képek, elérhetőségek, stb.) módosítását. A módosítás iránti kérelmet a Csemeteportálhoz e-mail útján kell eljuttatni. A Csemeteportál a kért módosítást a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül köteles végrehajtani, kivéve, ha a kért módosítás jogszabályba, a Magyar Reklámetikai Kódex vagy az ÁSZF, Egyedi Szerződés, illetve jogszabály rendelkezéseibe ütközne. A Csemeteportál a módosítás megvizsgálása során a 3.4. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el. A Csemeteportál jogosult a kért módosítás végrehajtását megtagadni, ha a módosítás a Magyar Reklámetikai Kódex vagy az ÁSZF, Egyedi Szerződés, illetve jogszabály rendelkezéseibe ütközik. Az elutasításban a Csemeteportál megjelöli az elutasítás okát.

 

5. A szolgáltatás díja

5.1. A Partner a Weboldalon nyújtott szolgáltatásért köteles a Csemeteportálnak éves díjat fizetni. A díj mértéke Partnerenként eltérő lehet, adott szolgáltatástól függően. A Csemeteportál külön díjazás ellenében kiemelt megjelenést biztosíthat a Partnernek a Weboldal Főoldalán. A kiemelt hirdetés feltételeiről és díjazásairól a Partner és a Csemeteportál egyedileg állapodnak meg.

 

5.2. A Csemeteportál az Egyedi Szerződés létrejöttekor díjbekérőt állít ki és küld a Partner részére, a regisztráció napjától a következő 1 évre vonatkozóan. A Partner a díjat a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőben köteles megfizetni a Csemeteportál bankszámlájára. A fizetési kötelezettség teljesítésétől számított 10 munkanapon belül Csemeteportál köteles a Partner szolgáltatását a Weboldalon megjeleníteni, illetve a kiegyenlített díjról a számlát kiállítani és megküldeni.

5.3. Amennyiben a Partner a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Csemeteportál jogosult az 5.6. pontban, illetve a 7. pontban foglaltaknak megfelelően eljárni.

5.4. Amennyiben a Partner ingyenesen veszi igénybe a Weboldal szolgáltatását, és legkésőbb a kedvezményes időszak leteltekor nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást a továbbiakban díjfizetéssel is igénybe akarja venni, akkor a díjbekérő megküldésére és a díjfizetésre a jelen fejezetben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

5.5. Amennyiben a Partner a díj megfizetésével késedelembe esik, a Csemeteportál jogosult a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

5.6. Amennyiben a Partner a díjfizetési kötelezettségével késedelembe esik, így különösen, ha a díjbekérőn feltüntetett díjat határidőn belül nem fizeti meg, a Csemeteportál jogosult felfüggeszteni a Partner megjelenését a Weboldalon a fizetési kötelezettség teljesítéséig, illetve a szerződés felmondásáig.

6. A szolgáltatás időtartama

Jelen ÁSZF alapján a Partner által igénybevett, a Weboldalon nyújtott szolgáltatás 1 éves időtartamra szól, mely időtartam leteltével automatikusan 1 évvel meghosszabbodik, amennyiben az Egyedi Szerződés lejáratát 30 nappal megelőzően az egyik fél írásbeli értesítést nem küld a másik fél részére az Egyedi Szerződés megszüntetésének igényével. Az évenkénti automatikus meghosszabbítás a nyilatkozat hiányában az Egyedi Szerződés más okból történő megszűnéséig tart.

7. A szerződés megszüntetése

7.1. A szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással az Egyedi Szerződés II. fejezetében foglaltak szerint megszüntetni.

7.2. A szerződést a fél jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. Az azonnali felmondás történhet postai úton levél formájában, vagy pedig elektronikus úton e-mailcímre. Az azonnali hatályú felmondásnak az indokot tartalmaznia kell. A Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 

- Ha megsérti az ÁSZF 1.2-.1.5. pontjában foglaltakat.

- Ha a szolgáltatási díjra vonatkozó díjbekérő számlán feltüntetett összeget a Csemeteportál felszólítása ellenére nem fizeti meg.

- Ha valótlan tartalmú vagy megtévesztő a megjelenített hirdetése.

7.3. Amennyiben a Csemeteportál a szolgáltatást ingyenesen nyújtja, akkor a felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondani.

7.4. A Csemeteportál azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlését követően, rendes felmondás esetén pedig a felmondási idő leteltét követően a Partner adatlapját és megjelenését a Weboldalon megszünteti, a hirdetés megjelenítését törli.

7.5. Amennyiben a szerződés a Partner rendes felmondása következtében szűnik meg az éves idő intervallum előtt 30 nappal benyújtott kérelme alapján, úgy a Csemeteportál jogosult a Partner adatlapját és hirdetését a Weboldalon továbbra is megjeleníteni, legfeljebb a szerződés megszűnésétől számított 1 évig, amikor az adatlapot és a hirdetést köteles véglegesen törölni. A Csemeteportál a Partnertől ezen időszakra díjat nem követelhet, és a Partner kérésére haladéktalanul köteles az adatlap és a hirdetés törlésére.

7.6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a Partner súlyos szerződésszegése miatt került sor, a Partner a felmondással érintett évre kifizetett díj visszafizetésére nem jogosult.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Jelen ÁSZF elfogadásával a felek a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elismerik.

8.2. A Csemeteportál jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításról köteles a Partnert tájékoztatni, azzal, hogy a Partner nyilatkozzon, ha a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Partner a tájékoztatástól számított 8 napon belül nem nyilatkozik arról, hogy a módosítást nem fogadja el, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta. Az ÁSZF módosításáról való tájékoztatást e-mail útján is közölheti a Csemeteportál. E-mailben közölt tájékoztatás esetén úgy kell tekinteni, hogy a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre küldött tájékoztatás az elküldés napján a címzetthez megérkezett. Amennyiben a Partner az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a felek bármelyike jogosult a szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. A felmondás a 7.1. pontban foglalt szabályok szerint e-mailben is közölhető. Ebben az esetben a felmondással érintett évre kifizetett díj visszafizetésére a Partner nem jogosult.

8.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó.

8.4. Partner a mindenkori ÁSZF kiegészítéseként az Egyedi Szerződés rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri.

A jelen ÁSZF 2019. február 25-től van életben.